سوابق پژوهشی (تالیف مقالات، جوایز و کتب)

مقالات تخصصی در مجلات بین المللی با نمایه ISI

مقالات در کنفرانس های ملی و بین المللی

مقالات در مجلات داخلی

مقالات تخصصی در مجلات بین المللی با نمایه ISI

N. Rahgozar, AS. Moghadam, A. Aziminejad. Inelastic displacement ratios of fully self-centering controlled rocking systems subjected to near-source pulse-like ground motions. Engineering Structures 108 (2016): 113-133

N. Rahgozar, AS. Moghadam, A. Aziminejad. Quantification of seismic performance factors for self-centering controlled rocking special concentrically braced frame. The Structural Design of Tall and Special Buildings. (2016). DOI: 10.1002/tal.12709

N. Rahgozar, AS. Moghadam, N. Rahgozar, A. Aziminejad. Performance evaluation of self-centering steel braced frame. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings 170.1 (2016): 3-16

N. Rahgozar, AS. Moghadam, A. Aziminejad. Response of self-centering braced frame to near-field pulse-like ground motions. Structural and Engineering mechanics 62.4 (2017): 497-506

N. Rahgozar, N. Rahgozar, AS. Moghadam. Probabilistic safety assessment of self-centering steel braced frame. Frontiers of Structural and Civil Engineering 12.1 (2018): 163-182

N. Rahgozar, N. Rahgozar, AS. Moghadam. Equivalent linear model for fully self-centering earthquake resisting systems. The Structural Design of Tall and Special Buildings. 2019 Jan;28(1):e1565

N. Rahgozar, N. Rahgozar, AS. Moghadam. Controlled-rocking braced frame bearing on a shallow foundation. Structures. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2018.08.013

N. Rahgozar, AS. Moghadam, A. Aziminejad. Continuum analysis approach for rocking core-moment frames. Journal of structural engineering. 144.3 (2018): 04018006. Direct Contribution

N. Rahgozar, AS. Moghadam, A. Aziminejad. Cantilever beam analogy for modal analysis of rocking core-moment frame. Bulletin of Earthquake Engineering (2018): 1-26. Direct Contribution

N. Rahgozar, N. Rahgozar. Proposed Lateral Load Patterns for Capacity Design of Controlled Rocking Steel-Braced Cores. Under review

N. Rahgozar, N. Rahgozar. A Modal Direct Displacement-Based Approach for Seismic Design of Buildings 1 with Rocking-Cores. Under review

N. Rahgozar and M. Nekooei. Vertical Seismic Isolated Rocking Core-Fame System. Under review

مقالات در کنفرانس های ملی و بین المللی

N. Rahgozar, AS. Moghadam, N. Rahgozar. Seismic Assessment of Controlled Rocking Steel Braced Frame. (In Persian). 7th International Conference on Seismology and of Earthquake Engineering, May 2015

N. Rahgozar, AS. Moghadam. Inelastic displacement spectra for self-centering structures under pulse-like near-field motions. (In Persian). International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Iran, August 2017

N. Rahgozar, AS. Moghadam. Equivalent linearization of controlled seismic systems with flag-shaped behavior. (In Persian). International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Iran, August 2017

N. Rahgozar, N. Rahgozar, AS. Moghadam. Collapse Assessment of Self-centering Braced Frame with replaceable fuse and posttensioning. (In Persian). 2nd International Conference &7th National Conference of Steel Structure, Tehran, Iran, February 2017

Rahgozar, N. Rahgozar, AS. Moghadam. Seismic assessment of self-centering steel braced frame under near-field pulse-like ground motions. (In Persian). 2nd International Conference &7th National Conference of Steel Structure, Tehran, Iran, February 2017

N. Rahgozar, AS. Moghadam. Design algorithm for self-centering steel braced systems with rocking motion. (In Persian). 8th National Conference of Steel Structure, Tehran, Iran, January 2018.

N. Rahgozar, AS. Moghadam. Collapse risk Assessment of controlled-rocking braced frame with posttensioning and butterfly-shaped damper. (In Persian). 2th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management, Tehran, Iran, July 2017

N. Rahgozar, AS. Moghadam. Continuum column model for seismic assessment of controlled self-centering systems subjected to near-field pulse-like ground motions. (In Persian). 2th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management, Tehran, Iran, July 2017.

N. Rahgozar, AS. Moghadam. Inelastic displacement of self-centering structures under near-source ground motions. (In Persian). 4th International Conference on Structural Engineering, Tehran, Iran, February 2017.

N. Rahgozar, AS. Moghadam. AHP method for selecting the best retrofitting technique of buildings against progressive collapse. (In Persian). 6th National Congress on Civil Engineering. Semnan, Iran, April 2011

N. Rahgozar, AS. Moghadam. TOPSIS multi-criteria decision making method for feasibility study of seismic retrofitting methods of masonry buildings (In Persian). 6th National Congress of Civil Engineer, Semnan, Iran, April 2011.

N. Rahgozar, AS. Moghadam. Rapid design for seismic rehabilitation of one-story masonry buildings (In Persian). 2nd seminar on structural investigation of non-structural elements (Iranian Association of Building Engineers), 2013

مقالات در مجلات داخلی

N. Rahgozar, AS. Moghadam. Optimum retrofitting methods of critical buildings against explosion loads.‏ (In Persian). Iranian Scientific Association of Energetic Materials, 6.3 (2012): 25-35

N. Rahgozar, AS. Moghadam. AHP and TOPSIS methods for selecting optimum retrofitting technique of buildings against progressive collapse. (In Persian). Journal of Hydraulic Structures Engineering 3.58 (2011): 27-35.

N. Rahgozar, AS. Moghadam. Proposal for seismic design coefficients for rocking steel braced frame. (In Persian). Journal of Structural and Construction Engineering. July 2017

N. Rahgozar, AS. Moghadam. Inelastic displacement ratio for rocking buildings subjected to far-field and near-field pulse-like ground motions. (In Persian). Journal of Structural and Construction Engineering. September 2017.

N. Rahgozar, AS. Moghadam, A. Aziminejad. Seismic efficiency of self-centering braced frame under near-field pulse-like ground motions. (In Persian). Journal of modelling in engineering. Accepted Manuscript

N. Rahgozar, AS. Moghadam, A. Aziminejad. Proposal of an equivalent linearization method for controlled-rocking self-centering systems. (In Persian). Sharif Journal of Civil Engineering. Accepted Manuscript

AHP Decision Analysis for Progressive Collapse Retrofitting of Important Building. (In Persian). Journal of Building Stability, 2014.

Upper documents, references, and important technical documents for seismic retrofit of buildings. (In Persian). Journal of Building Stability, 2014

Rapid seismic retrofit of one-story masonry buildings using peripheral shear wall and shotcrete (In Persian). Journal of Building Stability, 2014

Other Journal and Magazine Papers
Conference papers or Presentations
Refereed Journals