سوابق آموزشی

تحصیلی و تدریس

مدرس:

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 

دکتری تخصصی:

مهندسی عمران، گرايش مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

موضوع رساله: توسعه الگوريتم طراحي لرزه ­اي سيستم قاب فولادي مهاربندي مرکزگرا با برکنش کنترل ­شده و فيوزهاي تعويض ­پذير

 

-کارشناسی ارشد:

مهندسی عمران، گرايش مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

موضوع پایان نامه: تکنيک­هاي بهسازي ساختمان­­هاي بتني در مقابل خرابي پيشرونده

 

-کارشناسی:

مهندسی عمران، دانشگاه زنجان