کارگاه آموزشی دانشگاه آزاد قزوین
کارگاه آموزشی دانشگاه صنعتی شریف
نشست تخصصی سازمان نوسازی مدارس تهران
کارگاه تخصصی دانشگاه آزاد قزوین
کارگاه تخصصی دانشگاه ارومیه
نشست کمیته انتخاب و معرفی طرح برتر فولادی